Li Ran, Li Shurui, Tang Dixin, Zhou Siwei at “Absolute Collection Guideline”, Sifang Art Museum
Li Ran, Li Shurui, Tang Dixin, Zhou Siwei at “Absolute Collection Guideline”, Sifang Art Museum
Duration: June 8 – August 8, 2015
Venue: Sifang Art Museum, Nanjing, China
 
© 2018 AIKE, Shanghai All rights reserved.